Moutain, Hill, Climbing

Were you still here?

Nửa đêm, nhận được lời đề nghị đọc thơ của Thương Ương Gia Thố cho dễ ngủ.
Nào là Vấn Phật, Bất phụ Như Lai bất phụ Khanh, một đêm ấy…
Rồi nhận được bài này. Mở cô Hoàng Oanh nghe cổ ngâm theo thể gì.
Cuối cùng cũng lấy hết can đảm ngâm đại.
Ừ thì giận
Ừ thì mong manh.
Ừ, thì vẫn thương đấy thôi.
Một bài thơ của “Là Vũ”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s