Fitness, Yoga, Poledance · Moutain, Hill, Climbing · Thoughts

The meaningful questions

Hãy tự hỏi bản thân:
🍀 Điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn?
🍀 Điều gì làm bạn cảm thấy hạnh phúc nhất?
🍀 Điều gì khiến bạn muốn buông bỏ nhất?
🍀 Phiên bản tốt nhất của bạn sẽ được miêu tả như thế nào?
🍀 Điều gì làm bạn cảm thấy biết ơn?
(Sưu tầm sách nào quên gồi)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s